Zásady pro navrhování pasivních staveb část 1.

Připravili jsme pro Vás seriál s názvem zásady navrhování pasivních staveb. S webem pasivni-domy.vialoca.com a katalogem firmy Wienerberger, výrobcem stavebního zdiva Porotherm Vás podrobně provedeme problematikou nárhu energeticky pasivního domu či stavby.

Vnější stěny ze zdiva z cihel a vodorovných konstrukcí (překladů nad výplněmi otvorů a věncůstropů) POROTHERM s vnějším tepelně izolačním kontaktním systémem ETICS musí splňovatnormové hodnoty tepelně technických vlastností podle ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. Tyto normové požadavky jsou závazné podle:

  • stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a jeho vyhlášky MMR č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby; 
  • zákona č. 406/2006 Sb., úplné znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, jak vyplývá z pozdějších změn, v platném znění.

Tato příručka navazuje na základy tepelné ochrany budov pro zdivo z cihel POROTHERM uvedené v „Katalogu tepelné ochrany budov POROTHERM 2007“, podle které plně platí uvedené základy tepelné ochrany budov, okrajové podmínky výpočtů a popsané výpočtové metody. Vlastnosti použitých materiálů jsou jen doplněny o nově potřebné údaje, k hodnoceným vlastnostem jsou uvedeny požadované a doporučené nízkoenergetické úrovně pro vnější stěny. Hodnoceno je nosné zdivo z cihel POROTHERM 24 P+D v tloušťce 240 mm zděné na maltu obyčejnou (průměrně do 12 mm v ložných spárách), bez vnější omítky a s vnitřní omítkou POROTHERM UNIVERSAL tl. 10 mm. Na vnější neomítnutý líc zdiva je použit vnější tepelně izolační kontaktní systém ETICS s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu EPS-F nebo z tepelně izolačních desek z minerálních vláken ve dvou variantách (dále MW 1 a MW 2), s vnějšími povrchovými úpravami pro ETICS (základní výztužnou vrstvou a tenkovrstvou silikátovou
omítkou). Hodnocení nejnižších vnitřních povrchových teplot a lineárních činitelů prostupu tepla jednotlivých tepelných vazeb v rozhodujících detailech obvodových stěn z cihel POROTHERM
s vnějším tepelně izolačním kontaktním systémem ETICS je uvedeno v tabulkách a také u jednotlivých vzorových detailů. Hodnocení je též uvedeno v plném znění příručky umístěném na webových stránkách www.porotherm.cz/navrhujemeDUM. Uvedené výsledky platí i pro stěny vyzděné z broušených cihel POROTHERM 24 Profi, popř. akustické stěny z cihel POROTHERM 25 AKU MK a POROTHERM 25 AKU P+D.
Hodnoceno je také jednovrstvé zdivo z cihel POROTHERM EKO+ v tloušťce 440 mm s tepelně izolačním maltovým a omítkovým systémem tvořeným: 

  • v ložných spárách tepelně izolační lehkou maltou POROTHERM TM; 
  • vnější tepelně izolační lehkou omítkou POROTHERM TO tl. 30 mm, z vnější strany krytou omítkou POROTHERM UNIVERSAL tl. 5 mm;
  • vnitřní omítkou POROTHERM UNIVERSAL tl. 10 mm.

Příručka uvádí výsledky tepelně technického hodnocení jedenácti rozhodujících detailů. Zásady pro navrhování a provádění  pasivní stavby upřesňují obecné předpisy, normy a technická pravidla pro ETICS na zdivu z cihel POROTHERM tak, aby byl zajištěn nízkoenergetický a pasivní energetický standard. Uvedené zásady platí i pro nosné zdivo zhotovené z broušených cihel POROTHERM 24 Profi (průměrně 1 mm malty v ložných spárách), popř. zdivo z akustických cihel POROTHERM 25 AKU MK a POROTHERM 25 AKU P+D. Příručka nevylučuje obdobné použití ETICS na nosné a vnější stěny z jiných cihel POROTHERM či jiných tepelných izolací, pro tyto odlišné případy je však nutné výpočtem ověřit vhodnou tloušťku tepelné izolace a vnější povrchovou úpravu, zejména s ohledem na navrhovaný součinitel prostupu tepla a na kondenzaci vodní páry v konstrukci.

Zroj: Katalog Wienerberger.cz