Zásady pro navrhování pasivních staveb část 2.

V dalším článku o pasivních stavbách si definujeme některé parametry použitých materiálů. V blýzké době přijdeme s dalším zajímavým článkem

VLASTNOSTI POUŽITÝCH MATERIÁLŮ A ZDIVA

Vlastnosti materiálů se pro navrhování staveb musí uvažovat podle ČSN 73 0540-3 jako návrhové (dříve výpočtové), tedy pro reálné ustálené vlhkosti zabudovaných materiálů. Pro materiály a konstrukční prvky POROTHERM byly použity hodnoty z podkladů výrobce. Součinitelé tepelné vodivosti a faktory difuzních odporů ostatních materiálů byly převzaty z ČSN 73 0540-3, popř. od jejich výrobců, hodnoty pro vzduchové vrstvy a dutiny dle ČSN EN ISO 6946. Kromě hodnot v „Katalogu tepelné ochrany budov POROTHERM 2007“ se uvažují hodnoty podle tabulky 1. Kromě posuzovaného fasádního polystyrenu Isover EPS 70 F je pro ETICS vhodné použití i nového typu izolantu s vyšším izolačním účinkem - šedý polystyren s grafitem Isover EPS GreyWall. Nové desky Isover EPS GreyWall využívající prvků nanotechnologie odrážejí teplo zpět k jeho zdroji a tím zvyšují o 20 % izolační účinek.

VYBRANÉ POŽADAVKY

U požadavků se rozlišují požadované a doporučené hodnoty pro nízkoenergetický a pasivní energetický standard (NES, PES). Nízkoenergetické hodnoty stanovují úroveň vhodnou pro nízkoenergetické domy. Doporučené nízkoenergetické hodnoty (a lepší) se užívají obvykle i pro energeticky pasivní domy, které se liší především úrovní technického zařízení budovy. Nepřerušovaný provoz vytápění není uveden, protože se neslučuje s úsporně regulovaným režimem jednotlivých prostorů nízkoenergetických domů podle provozních potřeb. Přerušované vytápění s poklesem výsledné teploty větším než 5 °C je v praxi nízkoenergetické výstavby výjimečné, neboť větší pokles výsledné teploty neumožní výborná tepelně izolační obálka budovy spolu s řízeným větráním, zejména je-li zajištěno zpětné získávání tepla z vratného vzduchu.

Průvzdušnost spár a netěsností v konstrukcích a mezi konstrukcemi cihelné stavby musí být v průběhu užívání téměř nulová, takže musí být vytvořena alespoň jedna souvislá neporušená vzduchotěsnicí vrstva, nejlépe při vnitřním líci konstrukce. Takovou souvislou vrstvou je u zdiva vnitřní omítkové souvrství bez trhlin.
S ohledem na bezpečné zajištění uvedeného požadavku se doporučuje zatření vnějších spár ve zdivu před lepením tepelně izolační vrstvy ETICS. Celková průvzdušnost obvodového pláště budovy se kontroluje experimentálním stanovením celkové intenzity výměny vzduchu n50 při tlakovém rozdílu 50 Pa podle ČSN EN ISO 13829. Při přirozeném větrání budovy se požaduje n50 nejvýše 4,5 m3/(m3•h), při nuceném větrání nejvýše 1,5 m3/(m3•h), při nuceném větrání se zpětným získáváním tepla rekuperací nejvýše 1,0 m3/(m3•h) a v budovách se zvláště nízkou potřebou tepla na vytápění nejvýše 0,6 m3/(m3•h). Pro nízkoenergetický standard domů jsou hodnoty n50 nad 1,5 m3/(m3•h) nevhodné, pro pasivní energetický standard se zajišťuje hodnota n50 blízká 0,6 m3/(m3•h) – viz TNI 73 0329 a TNI 73 0330.

Zdroj: Katalog Wienerberger

 Více o vybavení interiérů